გამოყენების პირობები

გამოყენების პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჰაივერის გამოყენების წესებსა და პირობებზე. ჩვენი მიზანია მოგაწოდოთ უსაფრთხო და დაცული გამოცდილება. ქვემოთ ჩამოთვლილი ვრცელდება ვებგვერდზე, პლატფორმაზე, ასევე ჰაივერის მიერ შემოთავაზებულ ყველა პროდუქტსა და მომსახურებაზე. ჰაივერის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით მოცემულ პირობებს.

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს გვერდი და კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ მზად ვართ, დაგეხმაროთ. გმადლობ, რომ დროს უთმობთ ჩვენი პოლიტიკისა და წესების გაცნობას:

ყველა პოსტი უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ კანონებსა და რეგულაციებს.

Hiver შეიძლება გამოიყენონ მხოლოდ იმ პირებმა, რომლებიც ეძებენ კარიერულ ინფორმაციას და ავსებენ ვაკანსიებს, ასევე კომპანიებს, რომლებიც აქვეყნებენ ვაკანსიებს.

მომხმარებლებმა არ უნდა განათავსონ ისეთი კონტენტი, რომელიც ჩაითვლება შევიწროებად, მუქარად ან რაიმე სახის დისკრიმინაციად. ნებისმიერი შეუსაბამო ან შეურაცხმყოფელი განცხადება მკაცრად აკრძალულია.

ყველა ვაკანსია უნდა იყოს ზუსტი და განახლებული. მომხმარებლებმა არ უნდა განათავსონ რაიმე ცრუ ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია.

მომხმარებლებმა არ უნდა გამოიყენონ ჰაივერის სამუშაო სივრცე რაიმე უკანონო მიზნით. ვისაც სურს, ჰაივერის გამოყენება ვაკანსიების გამოსაქვეყნებლად, უნდა დაიცვას ყველა კანონი, რომელიც არეგულირებს დაქირავებასა და დასაქმების პროცესს.

მომხმარებლებს არ აქვთ უფლება გამოაქვეყნონ რაიმე პირამიდული სქემა, “კლუბის წევრობა”, გაყიდვების წარმომადგენლობითი სააგენტოს შეთანხმება, ან სხვა შესაძლებლობა, რომელიც საჭიროებს წინასწარ ან მიმდინარე გადახდას, ან დამატებითი წევრების, ქვედისტრიბუტორების ან ქვე-აგენტების დაქირავებას.

მომხმარებლებმა არ უნდა განათავსონ არასასურველი რეკლამა ან დაარღვიონ მესამე მხარის უფლებები, მათ შორის საავტორო და სავაჭრო ნიშნების უფლებები.

გამოქვეყნებული ინფორმაცია კონფიდენციალურად არ ჩაითვლება.

Hiver იტოვებს უფლებას წაშალოს ნებისმიერი პოსტი ან მომხმარებელი, რომელიც არღვევს რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილ პირობებს ან ნებისმიერ მოქმედ კანონსა და რეგულაციას.

თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

ჰაივერზე სერვისები უფასოა, ამიტომ თანხის დაბრუნების პოლიტიკა არ ვრცელდება ჰაივერის რომელიმე პროდუქტსა თუ მომსახურებაზე.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და ანაზღაურება

კანონით დაშვებული ნორმით, მომხმარებლები თანხმდებიან აანაზღაურონ ჰაივერის, მისი პერსონალისა და მისი შვილობილი კომპანიების ყველა მოთხოვნა, მოქმედება, სამართალწარმოება, დანაკარგი, ზიანი, ვალდებულება და ხარჯი. Hiver არ არის პასუხისმგებელი:

ნებისმიერი არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სპეციალური, სადამსჯელო ან თანმიმდევრული ზიანის, მათ შორის მოგების დაკარგვაზე, რომელიც წარმოქმნილი ან დაკავშირებულია ამ პირობების ფარგლებში გაწეული მომსახურებით.

ნებისმიერი სახის ზიანი, რომელიც გამოწვეულია სერვისების გამოყენებით, მათ შორის, თუმცა არ შემოიფარგლება, ვირუსებით, არაავტორიზებული წვდომით და ნებისმიერი სხვა მავნე პროგრამით ან აპარატურით გამოწვეული ზიანით.

ნებისმიერი ზარალი, რომელიც გამოწვეულია ამ პირობებით მოწოდებული სერვისების ნებისმიერი შეწყვეტით.

წინასწარ განუსაზღვრელი ქმედებებით გამოწვეული ნებისმიერი შემთხვევა, მათ შორის ხანძარი, წყალდიდობა ან მიწისძვრა.

თქვენ თანახმა ხართ აანაზღაუროთ და დაიცვათ ჰაივერი, მისი შვილობილი კომპანიები, დირექტორები, ოფიცრები, თანამშრომლები და აგენტები ნებისმიერი და ყველა პრეტენზიისგან, ზარალის, ვალდებულების, მოთხოვნების, ხარჯების ან ზიანის (მათ შორის მიზნობრივი ადვოკატის საფასურის ჩათვლით) წინააღმდეგ, თქვენ მიერ სერვისების გამოყენების ან ამ პირობების დარღვევისას.

თუ გაქვთ რაიმე სახის კითხვა ან გსურთ დამატებითი ინფორმაციის მიღება ჩვენი წესებისა და პირობების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ contact@hiver.ge-ზე.